Algemene voorwaarden Overdwars - Orthomoleculaire Therapie

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot behandeling die u als cliënt aangaat of bent aangegaan met Overdwars-Orthomoleculaire Therapie-Voeding-Leefstijl@Home (verder genoemd ‘Overdwars’).
 • Voordat de overeenkomst met u als cliënt aangegaan wordt, zal ik als therapeut u nogmaals wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 • Met het aangaan van de behandeling gaat u, als cliënt, akkoord met deze algemene voorwaarden en deze zullen het gehele behandeltraject van kracht blijven.
 • Overdwars voldoet aan de verplichtingen ten aanzien van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet op de Geneeskundig Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen Zorg (Wkkgz).
 • Overdwars is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen zullen van te voren aan u worden mede gedeeld.

Aanmelding en afspraken

 • Als orthomoleculair therapeut ben ik werkzaam in een aantal praktijken in Regio Midden Nederland. Dit betekent dat ik niet alle dagen in dezelfde praktijk aanwezig ben.
 • Als u door mij behandeld of geadviseerd wilt worden kunt u telefonisch een afspraak met mij maken of gebruik maken van het e-mail formulier. Waar ik wanneer aanwezig ben staat onder het item ‘locaties’ vermeld.
 • Mocht u niet in de plaats wonen waar de praktijk gevestigd is of niet naar de praktijk kunnen komen, kan ik in overleg met u bij u thuis komen. Hiervoor worden wel extra kosten (reiskosten) bij u in rekening gebracht.

Verplichtingen cliënt

 • U bent als cliënt verplicht om mij als behandelaar naar beste weten inzicht te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van uw behandeling en u bent hierin zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van rapportages, onderzoekgegevens van huisarts en/of specialist.
 • Orthomoleculaire therapie zal nooit de plaats innemen van de behandeling van huisarts of specialist, of het zal in overleg zijn met de betreffende arts.
 • U bent als cliënt ten aller tijde zelf verantwoordelijk voor het totaal aantal behandelingen die u vergoed krijgt door uw zorgverzekeraar en het bijhouden van de overschrijding hiervan.
 • Overdwars kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de ontstane schade, letsel of hieruit voortvloeiende gevolgen van het onjuist toepassen van de gegeven adviezen dan wel onjuist gebruik van de voorgeschreven supplementen.
 • Indien u verhinderd bent, verzoek ik u vriendelijk uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren bij mij af te zeggen. Wanneer u uw afspraak niet of te laat afzegt, ben ik genoodzaakt de behandeling bij u persoonlijk in rekening te brengen volgens de huidige tarieven van Overdwars-Orthomoleculaire Therapie. Deze declaraties worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Mocht u een niet-reanimeer verklaring hebben, bent u zelf verantwoordelijk deze aan mij, als behandelaar af te geven. Mocht reanimatie nodig zijn ben ik, zonder verklaring, verplicht te handelen.
 • U dient zich te houden aan het huis-regelement van de betreffende praktijk waar u voor behandeling komt.

Privacy reglement

 • Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houd ik een registratie van uw medische en administratieve gegevens bij in een medisch dossier. Op deze gegevens is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing (zie wet WBP).
 • Mocht u willen dat een behandelend arts informatie krijgt of ik extra informatie van uw behandelend arts nodig heb, zal ik dit altijd in overleg met u doen.
 • Als orthomoleculair therapeut zal ik met u een behandelingsovereenkomst aangaan en de behandeling naar beste kunnen en overeenkomstig de professionele richtlijnen uitvoeren met de informatie die ik van u krijg. En alle informatie die ik verkrijg bij de uitvoering van de behandeling zal ik vertrouwelijk behandelen.

Kwaliteit

 • Als orthomoleculair therapeut ben ik lid van de beroepsvereniging MBOG (Maatschappij ter bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde) en sta hierbij ook geregistreerd in het kwaliteitsregister. Ik ben in het bezit van een AGB code.

Declaraties

 • De betaling zal ik aansluitend aan het consult met u afhandelen. U kunt met PIN betalen. U krijgt daarna, via de mail, de declaratiefactuur toegestuurd die u kunt opsturen naar uw zorgverzekeraar.
 • Of u de declaratie bij uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is afhankelijk van uw aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijze.
 • Overdwars- wordt voor Orthomoleculaire Therapie door een groot aantal zorgverzekeraars vergoed. U bent zelf verantwoordelijk om uit te zoeken in hoeverre u vergoeding krijgt voor deze alternatieve zorg.
 • Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor alternatieve zorg kunt u wel behandeld worden. U betaald dan zelf de consulten. Het is dus raadzaam voordat u bij mij komt, na te gaan hoe u bent verzekerd.
 • Indien, om wat voor reden u niet aansluitend aan uw consult kunt betalen, verzoek ik u vriendelijk de toegestuurde declaratiefactuur binnen de vervaldatum te voldoen, met vermelding van uw debiteurennummer en het factuurnummer.
 • Blijft betaling, met ingang van vervaldatum, uit dan verkeert u in verzuim. Zodra u in verzuim verkeert is Overdwars gerechtigd per nota administratiekosten in rekening te brengen voor een bedrag van € 25,00 per keer. Ook is Overdwars gerechtigd incassomaatregelingen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten komen dan voor rekening van u als cliënt.

Klachtenregeling

 • Heeft u een klacht over uw behandeling of de manier waarop ik met u omga, dan vind ik het prettig als u dit, bij voorkeur, aan mij kenbaar maakt. Uw klacht zal ik in een persoonlijk gesprek met u bespreken en wij zullen daarbij proberen tot een oplossing te komen. Mocht u dit moeilijk vinden of komen wij er samen niet uit kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de KAB (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen).