Algemene voorwaarden Overdwars-Fysiotherapie Neurorevalidatie

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot behandeling die u als cliënt aangaat of bent aangegaan met Overdwars-Fysiotherapie Neurorevalidatie@Home( verder genoemd ‘Overdwars’).
 • Voordat de overeenkomst met u als cliënt aangegaan wordt, zal ik als therapeut u nogmaals wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 • Met het aangaan van de behandeling gaat u als cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden en deze zullen het gehele behandeltraject van kracht blijven.
 • Overdwars voldoet aan de verplichtingen ten aanzien van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet op de Geneeskundig Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen Zorg (Wkkgz).
 • Overdwars is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen zullen van te voren aan u worden mede gedeeld.

Aanmelding en afspraken

 • Als fysiotherapeut ben ik werkzaam in een aantal praktijken in Regio Midden Nederland. Dit betekent dat ik niet alle dagen in dezelfde praktijk aanwezig ben.
 • Als u door mij behandeld of geadviseerd wilt worden kunt u telefonisch een afspraak met mij maken of gebruik maken van het e-mail formulier. Waar ik wanneer aanwezig ben staat onder het item ‘locaties’ vermeld (verder genoemd 'de praktijken').
 • Mocht u niet in de plaats wonen waar de praktijk gevestigd is of niet naar de praktijk kunnen komen, kan ik in overleg met u bij u thuis komen. Hiervoor worden wel extra kosten (reiskosten) bij u in rekening gebracht.

Verplichtingen cliënt

 • U bent als cliënt verplicht om mij als behandelaar naar beste weten inzicht te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van uw behandeling en u bent hierin zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van verwijzingen, overdrachten,  rapportages en onderzoekgegevens van huisarts en/of specialist.
 • U bent als cliënt ten aller tijde zelf verantwoordelijk voor het totaal aantal behandelingen die u vergoed krijgt bij uw zorgverzekeraar en het bijhouden van de overschrijding hiervan.
 • Meedoen aan trainingen, uitstapjes en andere activiteiten, georganiseerd door Overdwars en/of de praktijken, gebeurd op eigen risico en Overdwars kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de hierbij ontstane schade, letsel of hieruit voortvloeiende gevolgen.
 • Indien u verhinderd bent, verzoek ik u vriendelijk uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren bij mij af te zeggen. Wanneer u uw afspraak niet of te laat afzegt, ben ik genoodzaakt de behandeling bij u persoonlijk in rekening te brengen brengen volgens de huidige tarieven van de praktijk waar u in behandeling bent tenzij anders is afgesproken aan het begin van de behandeling. Deze declaraties worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Mocht u een niet-reanimeer verklaring hebben, bent u zelf verantwoordelijk deze aan mij, als behandelaar af te geven. Mocht reanimatie nodig zijn ben ik, zonder verklaring, verplicht te handelen.
 • U dient zich te houden aan het huis-regelement van de betreffende praktijk waar u voor behandeling komt.

Privacy reglement

 • Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houd ik een registratie van uw medische en administratieve gegevens bij in een medisch dossier. Op deze gegevens is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing (zie wet WBP).
 • Mocht u willen dat een behandelend arts informatie krijgt of ik extra informatie van uw behandelend arts nodig heb, zal ik dit altijd in overleg met u doen.
 • Als fysiotherapeut zal ik met u een behandelingsovereenkomst aangaan en de behandeling naar beste kunnen en overeenkomstig de professionele richtlijnen uitvoeren met de informatie die ik van u krijg. En alle informatie die ik verkrijg bij de uitvoering van de behandeling zal ik vertrouwelijk behandelen.

Kwaliteit

 • Als Fysiotherapeut ben ik BIG geregistreerd en sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Ook ben ik lid van het KNGF, het CVA-StrokeService Utrecht en CVA kennisnet. Ik ben in het bezit van een AGB code.

Declaraties

 • De declaraties van uw behandeling zullen rechtstreeks, via de praktijk waar u behandeld wordt, bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.
 • Bij onvoldoende behandelingen of geen aanvullende verzekering zullen de behandelingen, ook via de praktijk waar u behandeld wordt, rechtstreeks aan u gefactureerd worden volgens de huidige tarieven van desbetreffende praktijk, tenzij het anders is afgesproken aan het begin van de behandeling.
 • Overdwars- Fysiotherapie Neurorevalidatie heeft geen contracten met zorgverzekeraars.
 • Eenmalige fysiotherapeutische consulten incl. rapportages zullen, door Overdwars, direct aan u gefactureerd worden. U kunt deze declararatiefactuur altijd daarna zelf insturen naar de zorgverzekeraar.
 • Bij een chronische indicatie voor personen ouder dan 18 jaar wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen worden vergoed afhankelijk van hoe u aanvullend verzekerd bent.
 • Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, kunt u wel behandeld worden. U betaald dan zelf de behandelingen. Het is dus raadzaam voordat u naar de fysiotherapeut gaat, na te gaan hoe u bent verzekerd.
 • Indien u een declaratiefactuur van Overdwars thuisgestuurd krijgt, verzoek ik u vriendelijk deze factuur binnen de vervaldatum te voldoen, met vermelding van uw debiteurennummer en het factuurnummer.
 • Blijft betaling, met ingang van vervaldatum, uit dan verkeert u in verzuim. Zodra u in verzuim verkeert is Overdwars gerechtigd per nota administratiekosten in rekening te brengen voor een bedrag van €25,00 per keer. Ook is Overdwars gerechtigd incassomaatregelingen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten komen dan voor rekening van u als cliënt.

Klachtenregeling

 • Heeft u een klacht over uw behandeling of de manier waarop ik met u omga, dan vind ik het prettig als u dit, bij voorkeur, aan mij kenbaar maakt. Uw klacht zal ik in een persoonlijk gesprek met u bespreken en wij zullen daarbij proberen tot een oplossing te komen. Mocht u dit moeilijk vinden kunt u zich wenden tot een van mijn collega’s van de praktijk. Zowel de praktijken als Overdwars zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF en Keurmerk.